• จำนวนการรายงาน
  • จำนวนสถานการณ์น้ำแล้ง
    ครั้ง
  • จำนวนสถานการณ์น้ำท่วม
    ครั้ง
  • จำนวนสถานการณ์อื่นๆ
    ครั้ง
กำหนดรูปแบบ
  แสดงข้อมูล   สถานการณ์น้ำแล้ง สถานการณ์น้ำท่วม สถานการณ์อื่นๆ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำแล้ง ดาวน์โหลดข้อมูล